Ceļotāja pamattiesības saskaņā ar Tūrisma likumu un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” (Saskaņā ar Noteikumu Nr.380 3.pielikuma 3.punkts (3. forma)).

ceļotājs pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas saņem visu būtisko informāciju par komplekso tūrisma pakalpojumu;

vienmēr ir vismaz viens tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kurš ir atbildīgs par to, lai visi līgumā ietvertie tūrisma pakalpojumi tiktu sniegti pienācīgi;

ceļotājam izsniedz tālruņa numuru saziņai ārkārtas gadījumos vai informāciju par kontaktpunktu, kurā viņš var sazināties ar tūrisma operatoru vai tūrisma aģentu;

ceļotājs, par to paziņojot saprātīgā termiņā, var nodot komplekso tūrisma pakalpojumu citai personai (par to var paredzēt pienākumu segt papildu izmaksas);

kompleksā tūrisma pakalpojuma cenu var palielināt tikai tad, ja pieaug noteiktas izmaksas (piemēram, degvielas cenas) un ja tas ir skaidri paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma. Ja cenas palielinājums pārsniedz 8% no kompleksā tūrisma pakalpojuma cenas, ceļotājs var izbeigt līgumu. Ja tūrisma operators sev patur tiesības palielināt cenu, ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu, ja samazinās attiecīgās izmaksas;

ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, un saņemt veikto maksājumu pilnu atmaksu, ja ievērojami tiek mainīts jebkurš no kompleksā tūrisma pakalpojuma būtiskajiem elementiem, izņemot cenu. Ja pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma par komplekso tūrisma pakalpojumu atbildīgais tūrisma pakalpojumu sniedzējs atceļ komplekso tūrisma pakalpojumu, ceļotājam ir tiesības saņemt atmaksu;

ceļotājs ārkārtas gadījumos pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, piemēram, ja galamērķa vietā pastāv nopietnas drošības problēmas;

ceļotājs jebkurā laikā pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu, samaksājot līguma izbeigšanas maksu;

ja pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma nozīmīgus kompleksā tūrisma pakalpojuma elementus nevar sniegt tā, kā paredz vienošanās, bez papildu maksas jāpiedāvā ceļotājam atbilstoši alternatīvi risinājumi. Ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot izbeigšanas maksu, ja pakalpojumi netiek sniegti saskaņā ar līgumu un tas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma izpildi, un tūrisma operators nenovērš problēmu;

ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu vai kompensāciju par zaudējumiem, ja tūrisma pakalpojumi netiek sniegti vai tiek sniegti neatbilstoši;

ja tūrisma operators savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā nespēj pildīt savas saistības, ceļotāja veiktie maksājumi tiek atmaksāti. Ja tūrisma operators pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā nespēj pildīt savas saistības un transports ir iekļauts kompleksajā tūrisma pakalpojumā, tiek nodrošināta ceļotāja repatriācija.

SIA “Baltic GSA”, reģistrācijas Nr. 50103264751 ir nodrošinājums, ko gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, nodrošina apdrošinātājs un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Sīkāk: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/sia-baltic-gsa

SIA “Baltic GSA”, reģistrācijas Nr. 50103264751 nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus savu likviditātes problēmu dēļ, ceļotājs var sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru Brīvības ielā 55, Rīgā, LV – 1010.

Ceļotāja pamatpienākumi

Ceļotāji veic līguma summas samaksu savlaicīgi un saskaņā ar šī līguma noteikumiem

Ceļotāji izbraukšanas dienā laukus ierodas noteiktajā izbraukšanas vietā un izmanto līgumā paredzētos tūrisma pakalpojumus saskaņā ar līguma noteikumiem.

Ceļotāji 1 (vienas) kalendārās dienas laikā no tūrisma operatora paziņojuma saņemšanas dienas sazinās ar tūrisma operatoru par attiecīgajā paziņojumā ietverto jautājumu. Gadījumā, ja ceļotājs norādītajā termiņā nesniegs tūrisma operatoram atbildi, tas tiks uzskatīts par ceļotāja piekrišanu attiecīgajā paziņojumā ietvertajam jautājumam.

Ceļotāji 24 stundas pirms izbraukšanas un 24 stundas dienu pirms atgriešanās precizēt izbraukšanas un atgriešanās laikus, ieskatoties attiecīgās lidostas, ostas, autoostas, dzelzceļa stacijas mājas lapā).

Ceļotāji informē personas, kas ceļo kopā ar ceļotāju, par ceļotāju pamattiesībām un pienākumiem.

Ceļotāji sniedz patiesu, precīzu un aktuālu informāciju par sevi un par personām, kas ceļo kopā ar ceļotāju.

Saņemot ceļojumu rezervācijas apstiprinajumu ceļotāja pienākums ir parbaudīt to. Pārbaudot ceļotāju vārdu rakstību (tai jāsakrīt ar pasē rakstīto), iebraukšanas un izbraukšanas vietas, datumus un laikus.

Ceļotāji ievēro normatīvos aktus par robežšķērsošanas kārtību.

Ceļotāji nodrošina, ka ceļotāju rīcībā ir ceļošanai derīgi personu identificējoši dokumenti un ir saņemtas vīzas (ja tādas ir nepieciešamas).

Ceļotāji ievērot tiesību normatīvos aktus, tai skaitā, viesnīcu, transportlīdzekļu un citu pakalpojumu izmantošanas noteikumus, un sabiedriskās kārtības noteikumus.